FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१) निवेदन दर्ता गर्ने ।

२) तोक लगाउने ।

३) सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने I